Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

E-legitimering som offentlig tjänsteman

I många offentliga organisationer använder de anställda sin privata e-legitimation även på jobbet. I andra organisationer förser arbetsgivare sina anställda med e-legitimationer i tjänsten, vilket även förenklar samarbetet mellan olika förvaltningar och myndigheter.

Det finns många frågor att ta ställning till. Att använda en privat e-legitimation i tjänsten strider till exempel mot principen om att skilja mellan det man gör privat och i tjänsten. Det kan också finnas ett behov av en e-legitimation som inte exponerar den anställdes personuppgifter.

En lösning är att arbetsgivaren förser sina anställda med e-legitimationer i tjänsten – arbetsgivaren anses vara ansvarig att förse den anställde med de verktyg som behövs för att utföra arbetet. E-legitimering i tjänsten förenklar även samarbetet mellan olika förvaltningar och myndigheter.

Huddinge Kommun är första svenska kommun att utfärda en egen e-legitimation som granskats och godkänts med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Härmed har de även en god möjlighet att ansluta sin e-legitimation till DIGG:s valfrihetssystem och därigenom få möjlighet att använda sin tjänstemannalegitimation för legitimering mot andra myndigheter.

E-identitet för offentlig sektor, Efos, är ett initiativ från Försäkringskassan för att erbjuda offentliga tjänstemän e-legitimationer via sina arbetsgivare.

Läs mer om Efoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valfri e-legitimation kan användas

Det går bra att använda valfri e-legitimation som e-legitimation för offentlig tjänsteman, förutsatt att den har en tillräckligt hög tillitsnivå för de tjänster som ska användas. Dessutom ska det finnas avtal som parterna är överens om kring hur e-legitimationen ska nyttjas. Valfrihetssystemen som DIGG har tagit fram underlättar för offentliga organ att teckna en sådan typ av avtal.

Exempel på användningsområden:

  • Logga in i andra organisationers digitala tjänster (autentisering). Exempelvis de statliga redovisningssystemen, Lantmäteriets tjänster för fastighetsärenden och Transportstyrelsens system för trafikföreskrifter, med flera.
  • Skriva under handlingar med elektronisk underskrift.
  • Styrka identiteten vid ansökan om passerkort och IT-behörighet.

Attributtjänster

När en e-legitimering görs i tjänsten behöver ibland fler uppgifter hämtas in från ett register för att kunna avgöra vilken behörighet tjänstepersonen har i just denna digitala tjänst. Denna behörighetshantering kallas också för auktorisation. I den digitala världen kan auktorisation ske med hjälp av en attributtjänst. Den gör det möjligt för e-tjänsten att avgöra om användaren ska ges tillträde och vad användaren får göra i systemet.

Exempel på användningsområden med attributtjänster:

• Logga in i andra organisationers digitala tjänster som bara får användas av företrädare för myndigheten (med eller utan särskild befogenhet).

• Logga in i egna interna system med eller utan single sign-on.

Anskaffa e-legitimering för offentlig tjänsteman

Att anskaffa en e-legitimation för sina anställda är upp till varje arbetsgivare
eller uppdragsgivare att besluta om. Om man som organisation tar beslutet att
tillhandahålla e-legitimationer kan man antingen upphandla denna tjänst via
Kammarkollegiets ramavtal eller göra en egen upphandling.

Vi rekommenderar att ni ställer krav på att e-legitimeringen är granskad och godkänd av DIGG och tillgänglig genom valfrihetssystemet 2017 E-legitimering.