E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Annonsering av valfrihetssystem 2018 E-legitimering

E-legitimationsnämnden annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2018 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (ELOV).

Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i det upphandlingsdokument som finns att ta del av nedan.

Upphandling av de tjänster som omfattas av valfrihetssystemet genomförs genom att upphandlande myndigheter inrättar ett s.k. valfrihetssystem enligt 1 § ELOV. E-legitimationsnämnden administrerar valfrihetssystemen på uppdrag av respektive upphandlande myndighet samt tilldelar för deras räkning kontrakt till de sökande som uppfyller kraven.

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt E-legitimationsnämnden att administrera valfrihetssystemet för deras räkning finns som Bilaga A till upphandlingsdokumentet. Ytterligare upphandlande myndigheter kan komma att tillföras listan löpande i takt med att de ansluter sig till 2018 E-legitimering.

Upphandlingsformen innebär i korthet att E-legitimationsnämnden, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. E-legitimationsnämnden ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i denna annons, i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som Leverantör enligt Valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av Upphandlingsdokumentet.

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering innebär att Leverantör ska:

 1. vara utfärdare i berörda e-legitimationer eller, i undantagssituationer, vara leverantör av identitetsintyg
 2. tillhandahålla funktioner där
  • Användaren legitimerar sig för tillträde, uppgiftslämnande eller underskrift (Legitimeringsfunktion) samt
  • Användaren identifieras och intyg utfärdas om vem som har legitimerat sig (Identifierings- och intygsfunktion),
  • Användaren identifieras och intyg utfärdas om vem som har skrivit under (Funktion för elektronisk underskrift)
 3. förse intygen (Identitetsintyg)  med upp­gifter om Användarens identitet och attribut och Utfärdarens elektroniska stämpel
 4. leverera Identitetsintyg direkt till den Förlitande part som beställt intyget, med användning av uppgifter som är registrerade i Aktörsregistret, om Leverantören gör tjänsterna tillgängliga enligt E-legitimationsnämndens Tekniska ramverk (SAML 2.0)

Avtalsstruktur

Denna annons pekar på upphandlingsdokumentet ovan, som i sin tur hämtar krav från Bilaga B Anslutningsavtal för Leverantör, inklusive Regelverket och dess bilaga 1 Tillitskrav.

Det är den ansökande leverantörens ansvar att i samband med ansökan om valfrihetssystem för 2018 E-legitimering hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument ovan.

Upphandlande myndigheter

Under annonstiden har Förlitande parter i offentlig sektor möjlighet att teckna avtal med E-legitimationsnämnden. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med E-legitimationsnämnden, vilket möjliggör för E-legitimationsnämnden att tilldela valfrihetssystem för 2018 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Upphandlande myndigheter mejlar följande uppgifter till e-legitimation@digg.se:

 • Upphandlande myndighetens namn
 • Organisationsnummer
 • Avtalets behöriga  undertecknare, namn
 • Kontaktperson, mejladress

Vi gör i ordning avtalsdokumentet och återkopplar till kontaktpersonen.

Ansvarig myndighet för denna annonsering om valfrihetssystem är

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Organisationsnummer 202100-6883
Postadress: Box 14, 851 02 Sundsvall

Nyhetsbrev

Sociala medier